اطلاعیه

07 Mar, 2018

برنامه ماستری زبان و ادبیات دری دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه بلخ در سال تحصیلی 1396-1397 داوطلبان واجد شرایط را به این برنامه می پذیرد. جهت اخذ فورم شمولیت و معلومات بیشتر به آمریت برنامه ماستری زبان و ادبیات دری در تعمیر مرکزی دانشگاه بلخ مراجعه فرمایید.