اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور سیالستی سریلانکا

11 Jun, 2017

کشور سوسیالستی سریلانکا درسال جاری از اعطا 5 سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس برای  محصلان افغان خبرداده است. بناً به اطلاع آنعده فارغان صنف دوازدهم که علاقه مند ادامه تحصیل در کشور مذکور  باشند رسانیده میشود،جهت ثبت نام وتکمیل اسناد بورسیه قبل از تاریخ  10/ 2 / 1396مطابق  30 /آپریل /2017 به آمریت بورسهای گروپی، ریاست تحصیلات عالی درخارج مراجعه نمایند، حین مراجعه اصل اسناد تحصیلی (شهادتنامه وتذکره تابعیت ) را با خود داشته باشند.

اسناد مورد ضرورت

داشتن شهادت نامه توام بانمرات ساله مکتب که حد اقل کمتر از %70 نباشد 

داشتن تذکره تابعیت با ترجمه انکلیسی آن

فورم عدم مسولیت جرمی با ترجمه انگلیسی آن

داشتن پاسپورت که حد اقل تاریخ ختم آن الی  2017 قابل اعتبار باشد.

داشتن سند TOFFEL)) حد اقل 525 نمره ویا IELTS با حد اقل 6 نمره 

شرایط بورسیه:

- سن کاندیدان باید بالا تر از 25 سال نباشد

- کاندیدان باید رسماً از سوی مراجع مربوطه حکومت متبوع خویش معرفی گردند.

متقاضیان میتوانند برای معلومات بشتر، به آدرس انترنتی  WWW.mohe.gov.lk))  مراجعه نمایند.