اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

11 Jun, 2017

وزارت معارف، فرهنگ، تربیت بدنی، ساینس وتکنالوژی جاپان ( MEXT) از اعطای بورسیه تحصیلی 2018 برای آنعده محصلان افغان که خواهان ادامه تحصیل در کشور جاپان باشند؛ خبرداده است. بناً به اطلاع علاقه مندان رسانیده میشود، جهت دریافت فورم درخواستی ومعلومات مزید به ویب سایت ذیل مراجعه نمایند: http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/research_s... وبعد از تکمیل اسناد مورد نیاز یک نقل آنرا قبل از تاریخ 10/جوزا/ 1396 مطابق 31/می/ 2017 به آمریت تنظیم بورسهای فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورسها تسلیم دهند. شرایط بورسیه: - داشتن تابعیت افغانی. - دست آوردهای عالی دوره مکتب. - داشتن صحت جسمی وروانی خوب. - هدفمندی ومتعهد جهت تحصیلی که منجر به بهبود روابط میان افغانستان وجاپان گردد. - سن کاندیدان کمتر از 35 سال باشد( بعد از تاریخ 2/ اپریل/1983 متولد شده باشد). - داشتن اسناد تحصیلی لیسانس ویا معادل آن. - استعداد وتوانایی کافی به نوشتن وصحبت کردن به زبان انگلیسی را داراباشند( برای کورس های تدریس زبان انگلیسی)ویا به زبان جاپانی(برای کورس هایتدریس به زبان جاپانی). - توانایی کافی نوشتن وصحبت کردن به زبان جاپانی را دارا باشند. - پذیرش کاندیده ها به اساس نتایج امتحان خواهد بود و سفارت جاپان کاندیدان مناسب و واجدشرایط را تعین وبه MEXT معرفی خواهند کرد. سپس MEXT از میان شاگردان معرفی شده. ورزیده ترین شانرا که توسط سفارت ها وقونسلگری های چاپان در تمام کشور های جهان پیشنهاد می گردند، انتخاب می نماید. جدول زمانی برای سال 2017 قرار ذیل می باشد: - مرحله اول: آخرین وقت معرفی متقاضیان وخانه پوری فورم ها تاریخ 10/ جون/2017 می باشد. - مرحله دوم: بررسی فورم درخواستی اواسط ماه جون 2017 می باشد. - مرحله سوم:امتحانات( تحریری وتقریری ) اواخرماه جون 2017 انجام می شود. - مرحله چهارم: شارت لست کردن کاندیدان اواخر جون 2017 صورت می گیرد. - مرحله پنجم: اعلان نتایج نهایی بعد از ماه دسمبر 2017 می باشد. برای دریافت فورم صحی لینک ذیل را کلیک کنید 
برای دریافت اپلکیشن فارم لینک ذیل را کلیک کنید 
برای دریافت معلومات بیشتر لینک ذیل را کلیک کنید