نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

Date
06 ثور, 1396
Time
06:00 ق.ظ06
Event Type
Conference
Location
Description

در مجلسی که به تاریخ 19 ثور 1394 در تالار خیبر وزارت محترم مالیه تحت ریاست وزارت محترم مالیه به ارتباط (پلان تطبیقی، میکانیزم تعقیبی و گزارشدهی تعهدات کنفرانس لندن) تدویر یافت، روی موارد مرتبط تباد