اولین دور فراغت برنامه ماستری امور مالی و حسابداری پوهنتون بلخ

01 Oct, 2018

برنامه ماستری امور مالی و حسابداری پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ براساس تفاهنامه مورخ 14 جون 2015 بین پوهنتون بلخ و موسسه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و به حمایت مالی و تخنیکی (USAID) و منظوری مقام وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در پوهنتون بلخ ایجاد گردید.

در سال 2014 نهاد مشورتی التای و برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در همکاری با پوهنتون بلخ نیاز سنجی را به راه انداختند که یافته های آن، ضرورت ایجاد برنامه ماستری امور مالی و حسابداری را محسوس می دانست که پوهنتون بلخ ظرفیت و قابلیت آن را دارد تا از طریق این برنامه نیاز های بازار کار را در ولایات شمال برآورده سازد.

محتوای برنامه ماستری امور مالی و حسابداری در مطابقت به لوایح برنامه ماستری و دکتورا موسسات تحصیلات عالی افغانستان که بوسیله حکم مورخ 13 / 12 / 1392 وزارت تحصیلات عالی منظور گردیده است، میباشد. پالیسی ها و طرزالعمل های برنامه (MFA) با لایحه برنامه های ماستری دکتورا (شماره 953 مورخ 7 / 10 / 1392وزارت تحصیلات عالی) مطابق دارد.

در این برنامه ماستری، دو دور محصلین جذب گردیده است. دور اول آن به تعداد 30 تن محصلین بوده که مطابق پالیسی وزارت تحصیلات عالی 50% کرسی ها به استادان لیسانس در پوهنتون های افغانستان اختصاص داده شده و 50% کرسی ها از طریق امتحان آزاد رقابتی جذب گردیده است.

بتاریخ 26 سپتامبر 2018 طی محفل با شکوه در تالار پوهنتون بلخ، از فراغت و واگذاری برنامه ماستری امور مالی و حسابی پوهنتون بلخ با حضور مسوولین برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری، مقام محترم ولایت بلخ، محترم الحاج پوهندوی مکمل الکوزی، مسوولین موسسات محلی ولایت بلخ و اعضای خانواده محصلین فارغ التحصیل؛  تجلیل به عمل آمد. از دور اول این برنامه، به تعداد 27 تن محصل فارغ التحصیل گردیده اند که 19 تن آنان از طبقه ذکور و 8 تن آنان از طبقه اناث می باشند.

ناگفته نباید گذاشت که دور دوم این برنامه جریان داشته و سوم آن، داوطلبان واجد شرایط را از طریق پروسه امتحان رقابت آزاد از طریق کمیته مستقل کانکور افغانستان جذب خواهند نمود.