در دانشکده زراعت مطابق تشکیل منظور شده در سال 1393 هجری شمسی پنج دیپارتمنت فعالیت می نمایند.

  1. دیپارتمنت علوم نباتی
  2. دیپارتمنت  جنگلها و باغداری
  3. دیپارتمنت علوم حیوانی
  4. دیپارتمنت خاکشناسی
  5. دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی