گزارش کنفرانسهای علمی استادان و دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی

    بر بنیاد فیصلة شورای رهبری دانشگاه بلخ، هفته اول برج عقرب، هفتة کنفرانس‌های علمی استادان و دانشجویان تعیین شده بود،که در سه روز آخر این هفته، کنفرانس‌ها آغاز گردید. مجلس افتتاحیه با اشتراک جمعی از استادان و دانشجویان دانشکده‌های مختلف در تالار عمومی دانشگاه برگزار شد. در روز دوم هر دانشکده به محل مربوط خویش کنفرانس‌ها را ادامه دادند.

     استادان و دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی نیز در تعمیری که مربوط این دانشکده در ساحة دانشگاه جدید میباشد، برای دو روز پیهم، به ارائه کنفرانس‌های علمی، که از قبل آماده کرده بودند، پرداختند و در روز اول با آجندای زیر محفل آغاز گردید:

 1. تلاوت قرآن‌کریم توسط عبدالحق نوری استاد دیپارتمنت هنرها
 2. پخش سرود ملی توسط گروپ تخنیکی محفل
 3. سخنرانی رییس دانشکده در مورد موثریت کنفرانس‌های علمی
 4. مقاله توسط پوهنمل سعیده حکیمی، معاون دانشکده، زیر عنوان «آپارتاید»
 5. مقاله توسط پوهنمل نصیر احمد آرین زیر عنوان «فرهنگ دیرینم کجاست؟»
 6. مقاله توسط سید غضنفر، محصل صنف چهارم دیپارتمنت تاریخ عمومی، زیر عنوان «سرخ‌پوستان امریکایی»
 7. مقاله توسط ویدا ضیا، محصل صنف اول دیپارتمنت تاریخ، زیر عنوان «تلقین»

در روز دوم هم مانند روز اول محفل با آجندای زیر آغاز گردید:

 1. مقاله توسط حمیدالله، دانشجوی صنف  سوم تاریخ عمومی، زیر عنوان «تعیین تاریخ از نظر فیلسوفان»
 2. مقاله توسط فرشته، محصل صنف دوم تاریخ، زیر عنوان «برده داری در تاریخ اسلام»
 3. مقاله توسط عبدالقدیر، محصل صنف اول روان‌شناسی، زیر عنوان «اضطراب در امتحان»
 4. مقاله توسط فرزانه، محصل صنف چهارم تاریخ عمومی، زیر عنوان «معرفی ولایت بامیان»
 5. مقاله توسط سیاوش، محصل صنف اول باستان‌شناسی، زیر عنوان «گنجینة باختر»
 6. مقاله توسط صفورا، محصل صنف دوم تاریخ، زیر عنوان «نبرد استالین‌گراد»