پوهنتون بلخ برای تقویت ، انکشاف و تطبیق نظام تحصیلی با کیفیت مبتنی بر ارزش های ملی و بین المللی که پاسخ گوی نیازمندی های جامعه بوده باکسب و برخور داری از استقلال مالی ،کادرهای ورزیده مسلکی را تربیه نموده و ازین طریق در انکشاف ملی که بتواند خدمات ارزشمند اکادمیک را در عرصه های ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و تحقیقات علمی را مطابق معیارهای قبول شده ملی و جهانی انجام دهد.