کریکولم درسی

پوهنحی زراعت از آغاز تشکیل از همکاری های اکادمیک پوهنتون کابل مستفید گردیده و اکنون هم این پروسه جریان دارد. کریکولم در ورکشاپ های معتبر و کار خستگی ناپذیر استادان بلند رتبه دیپارتمنت های پوهنحی زراعت پوهنتون هرات در سال 1391 تجدید و پوهنحی زراعت آن استفاده می نماید.

مطابق طرز العمل کریکولم سازی و لایحه کریدیت ایجاب بازنگری را بعد از هر دورۀ تحصیل یعنی چهار سال دارد که امید وار هستیم در سال های نزدیک زمینه تجدید نظر کریکولم با در نظر داشت مقتضیات عصر فراهم گردد.

 

جدول تعداد کریدت های دیپارتمنت های پوهنحی زراعت  طی هشت سمستر

 

شماره

دیپارتمنت ها

سمسترها

مجموعه

ملاحظات

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

1

علوم  نباتی

17

19

18

20

18

19

17

19

147

 

2

علوم  جنگلات وباغداری

17

19

18

20

17

19

17

18

145

 

3

علوم حیوانی

17

19

18

20

19

18

20

18

149

 

4

علوم خاکشناسی

17

19

18

20

19

18

17

18

146

 

5

علوم اقتصاد وتوسعه زراعتی

17

19

18

20

18

18

20

18

148

 
 

 

دیپارتمنت ها : این پوهنحی دارای پنج دیپارتمنت بوده و سالانه حدود 250 محصل در دیپارتمنت های مربوطه توسط امتحان کانکور جذب می گردند.

  1. دیپارتمنت علوم نباتی: آمر دیپارتمنت محترم پوهنوال محمد یوسف فکور.
  2.  
  3. دیپارتمنت علوم حیوانی: آمر دیپارتمنت محترم محمد داود سرخابی.
  4. دیپارتمنت خاکشناسی: آمر دیپارتمنت محترم پوهندوی محمد اکبر انصاری.
  5. دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی: آمردیپارتمنت محترم پوهندوی محمد عارف شمسی.