ویدیو

young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
محصلین پوهنتون ولایت بلخ
نور...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
نور...