امور مالی و حسابداری

برنامه امور مالی و حسابی:

دومین برنامه ماستری در دانشگاه بلخ، پروگرام ماستری در رشته امور مالی و حسابی در دانشکده اقتصاد این پوهنتون است که بر اساس تصویب و منظوری مقام محترم وزارت تحصیلا عالی در سال 1395 مطابق سپتمبر سال 2016ایجاد گردیده و تا کنون در سه دور محصل جذب نموده است. این برنامه در دو دور به تعداد (56) نفر محصل را در رشته امور مالی و حسابی فارغ داده و در دور سوم به تعداد (26 ) تن محصل شامل دروس سمستر سوم خود میباشند. پروگرام های درسی این برنامه مطابق نصاب درسی منظور شده و سیلابسی که استادان این دانشکده ترتیب نموده اند، مطابق مقرره تحصیلات عالی و هدایات مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جریان دارد.