ساینس

تاریخچه دانشکده ساینس

     دانشکده ساینس  در سال 1392 در چوکات دانشگاه بلخ  رسمن تاسیس و افتتاح گردید.  دانشکده ساینس یکی مکان های علمی، تربیتی، آموزشی و اکادمیک بوده که دارای چهار دیپارتمنت فارغ ده می باشد. نصاب تحصیلی این دانشکده مطابق به نصاب درسی منظور شده وزارت تحصیلات عالی و دانشکده ساینس دانشگاه کابل  می باشد که قسمن به حد تخصص با معیار های جهانی برابری می کند.  سیستم درسی درین دانشکده سیستم کریدت بوده و دانشجویان بعد از سپری نمودن هشت سمستر و (145-155) کریدت به سویه لیسانس به درجه  B.Sc. (Bachelor of Science) ازین دانشکده فارغ می شوند.

اعضای کادر علمی

دانشکده ساینس دارای 11 عضو کادر علمی، یک لابرانت و یک مدیر تدریسی بوده که از نظر رتب علمی یک پوهندوی، 3 پوهنیار و 7 پوهیالی و همچنان از نظر درجه تحصیلی 3 ماستر 3 لیسانس و 5 تن دیگر مصروف فراگیری دروس ماستر اند.  دانشکده ساینس در سه دور فراغت دانشجویان خویش از سال 1396-1398 به تر تیب به تعداد 173، 204 و 176 تن را که درمجموع 553 تن می شود، تقدیم جامعه نموده است. فعلا به تعداد 726 تن محصل مصروف فراگیری دروس خویش درین دانشکده می باشند.

دیپارتمنت ها

دانشکده ساینس از ابتدای تاسیس آن دارای چهار دیپارتمنت فارغ ده ذیل می باشد.

  • دیپارتمنت ریاضی
  • دیپارتمنت فزیک
  • دیپارتمنت کیمیا
  • دیپارتمنت بیولوژی

دیپارتمنت های دانشکده ساینس طبق پلان منظم در پیشبرد امور آموزشی در ابعاد مختلف با فراهم ساختن شرايط مناسب در بهره مندی درست و مطلوب با رعايت معيار های علمی و تطبيق لوايح ومقررات در مطابقت با پاليسی مقام محترم وزارت تحصيلات عالی به عنوان واحد های علمی دانشکده ساینس توام با ایجاد این دانشکده در سال ) 1392 ه ش( در چوکات دانشگاه بلخ تاسیس گردیده اند. دیپارتمنت کیمیا طی سه دور فراغت دانشجویان خویش از سال 1396-1398 به تر تیب به تعداد 42، 60 و 47 تن را که درمجموع 149 تن می شود، تقدیم جامعه نموده است.