دیدگاه و ماموریت

دیدگاه(Vision Statement) پوهنتون بلخ

پوهنتون بلخ برای تقویت ، انکشاف و تطبیق نظام تحصیلی با کیفیت مبتنی بر ارزش های ملی و بین المللی که پاسخ گوی نیازمندی های حال و آینده جامعه بوده و باکسب و برخور داری از استقلال مالی ،کادرهای ورزیده مسلکی را تربیه نموده و ازین طریق در انکشاف محلی، ساحوی و ملی که بتواند خدمات ارزشمند علمی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و تحقیقات علمی را مطابق معیارهای قبول شده ملی و جهانی انجام دهد،آگاهانه، مبتکرانه و مسوولانه سهم میگیرد.

 

ماموریت(Mission Statement) پوهنتون بلخ

پوهنتون بلخ در بیدار سازی جوانان( دانش جویان) اعم از دختران و پسران با روحیه مسلک دوستی ، بشر دوستی ، وطن دوستی و مسوولیت پذیری در جهت ارزش های تاریخی ، اجتماعی و اقتصادی که توسط کادرهای مجرب علمی - اکادمیک رهبری شده و شامل قانون اساسی و قانون تحصیلات عالی است، فعالانه و مسوولانه اقدام می نمایند.

پوهنتون بلخ در بلند بردن کیفیت تحقیق که به پیشرفت و ترقی افغانستان یاری رسانیده بتواند و سبب عرضه خدمات خوب به جامعه و مردم نیاز مند گردد، خود را مکلف و متعهد میداند.