پوهنځی تعلیم و تربیه

معرفی مختصر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ

پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ یکی ازپرجمعیت ترین وسابقه دارترین پوهنځی های پوهنتون بلخ است که بیشترین محصلان در آن مصروف تحصیل هستند انکشاف تاریخی آن از این قرار است.

در سال 1341 به نام دارالمعلمین اساسی تأسیس شد که محصلان پس از کسب تحصیلات یکساله از آن فارغ میگردید.

در سال 1348 به دارالمعلمین عالی ارتقاء داده شد که محصلان را به سویۀ صنف 14 تربیت مینمود. مدتی هم تحت نام مؤسسه عالی تربیه معلم به تربیه محصلان تا صنف چهاردهم می پرداخت.

در سال 1365 دارالمعلمین عالی به انستیتوت پیداگوژی رودکی ارتقاء داده شد که دارای سه پوهنځی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، زبان ها و آمریت داخل خدمت بوده، محصلان را به درجۀ لیسانس تربیت می نمود.

در سال 1382 به تشکیلات پوهنتون بلخ مدغم گردیده، به نام پوهنځی تعلیم تربیه  بلخ مسما شد که تا امروز به همین نام مصروف خدمت به اولاد وطن است.

این پوهنځی توسط رئیس و معاون تدریسی اداره و رهبری شده، امور تدریسی به وسیلۀ آمرین دیپارتمنت ها و استادان مجرب و ورزیده و امور اداری آن توسط  مدیر عمومی تدریسی، مدیر اجرائیه، مدیر کتابخانه، ماموراجراائیه  پیش برده میشود.

در سال ۱۴۰۲ مجموع استادان پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ 6۳ تن میباشند که (۲۷) تن آن را اناث و (3۶) تن آن را ذکور تشکیل می دهند.

اعضای کادر علمی پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون با تفکیک رتبه علمی قرار ذیل اند:

رتبه علمی

ذکور

اناث

مجموع

پوهاند

۱

۲

۳

پوهنوال

۲

 

۲

پوهندوی

۴

۸

۱۲

پوهنمل

۱۱

۹

۲۰

پوهنیار

۱۵

۶

۲۱

نامزد پوهنیار

۳

۲

۵

مجموعه عمومی

۳۶

۲۷

۶۳

 

اعضای کادر علمی پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ دارای سویه های تحصیل ذیل هستند:

(۴) تن به سویه تحصیلی دکتور.

(۴۰) تن به سویه تحصیلی ماستر.

(۱۹) تن به سویه لیسانس.

ازجمله اعضای فوق الذکر کادر علمی پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ که مصروف تحصیل در داخل وخارج ازکشوراند قرار ذیل میباشد:

(6) تن در جریان دوکتورا درخارج از کشور.

 (1) تن در جریان ماستری در خارج ازکشور.

(۱) تن درجریان ماستری درداخل کشور.

قابل تذکر است: که اکثر استادان پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ مهارت های مسلکی را طی دوره های مختلف آموزشی – تربیتی که توسط پروژۀ تحصیلات عالی افغانستان (Higher Education Project(HEP)) به راه افتاده بود کسب نموده، هنوز هم مطابق پلان های انکشافی وزارت تحصیلات عالی به ارتقاء سطح دانش و مهارت های خود می پردازند.

پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ دارای یازده دیپارتمنت است که عبارت از: دیپارتمنت ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، تاریخ، جغرافیه،زبان وادبیات پشتو، زبان و ادبیات دری، زبان و ادبیات انگلیسی، علوم و فرهنگ اسلامی وروانشناسی وعلوم تربیتی که یازده دیپارتمنت بشکل فارغده می باشد که سال تأسیس دیپاتمنت های یازده گانه قرار ذیل می باشد:

شماره

دیپارتمنت

سال تأسیس

1

ریاضی

1341

2

فزیک

1341

3

کیمیا

1341

4

بیولوژی

1341

5

تاریخ

1341

6

جغرافیه

1341

7

زبان وادبیات دری

1341

8

زبان وادبیات پشتو

1341

9

زبان وادبیات انگلیسی

1341

10

روانشناسی وعلوم تربیتی

1341-1397

11

علوم وفرهنگ اسلامی

1391

 

اکثر دیپارتمنت های موجود در پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ صلاحیت بررسی آثار علمی استادان، استخدام یا تقرر کادر ها و ترفیعات علمی استادان را داشته، از این طریق علماً در خدمت استادان پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ پوهنتون بلخ و دیگر پوهنتون های شمال و شمال شرق کشور قرار دارد.

نصاب تحصیلی معیاری و سیستم کریدت، از همان آغاز در تمام واحد های پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ به صورت موفقانه تطبیق گردیده، کلیه امور تدریسی به اساس قوانین کریدت و دیگر قوانین تحصیلی نافذ در وزارت تحصیلات عالی افغانستان پیش برده می شود.

ازسال 1368 الی ۱۴۰۱ خورشیدی درمجموع این پوهنځی ازبخش روزانه، داخل خدمت وشبانه به تعداد(۹۱۲۳) تن از ده رشته فوق الذکر فارغ داده است که قرارذیل می باشند:

به تعداد (۶۴۳۵) محصل که (2359) تن آن ذکور و (2953) تن آن اناث است از بخش پری سرویس.

به تعداد (1840) محصل که (505) تن آن ذکور و (1335) تن اناث است از بخش تعلیمات داخل خدمت .

به تعداد (۸۴۸) محصل که (۷۱۲) تن آن ذکور و (1۳۶) تن اناث است از بخش شبانه هستند. که ازسال 1393الی 139۹ خورشیدی فارغ گردیده اند.

بخش

زمان

ذکور

اناث

مجموع

پری سرویس

ازسال 1368الی ۱۴۰۱

۲۶۶۸

۳۷۶۷

۶۴۳۵

تعلیمات داخل خدمت

ازسال 1368الی 1396

505

1335

1840

شبانه

ازسال 1393 الی 139۹

۷۱۲

۱۳۶

۸۴۸

مجموع عمومی

۳۸۸۵

۵۲۳۸

۹۱۲۳

   پوهنځی تعلیم وتربیه جهت ارتقای ظرفیت خویش به پروگرام های آموزشی کوتاه مدت ودرازمدت و تجهیزات ولوازم چون پرنترهای رنگه وسیاه وسفید، ماشین فوتوکاپی، کمپیوترهای لپ تاپ، الماری، میزکاری، موبل وفرنیچر، کولرهای دوفصله ضرورت دارد.

     همچنان قابل یادآوری میباشد که پوهنځی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ یکی ازپرجمعیت ترین وسابقه دارترین پوهنځی های پوهنتون بلخ است که بیشترین محصلان در آن مصروف تحصیل هستند، اما کارمندان بخش اداری وخدماتی آن کافی نبوده، که فشار کار بیش از حد می باشد. امیدواریم در تشکیل سال ۱۴۰۲ پوهنتون بلخ در بخش اداری وتدریسی این پوهنځي در نظر گرفته شود تا مشکل این پوهنځی مرفوع گردد.

دیدگاه و ماموریت

پوهنځی تعلیم وتربیه به عنوان اولین وبزگترین وبا اعتبارترین کانون علم ودانش وشناخته شده ترین پوهنځی در سطح پوهنتون بلخ بوده، به خود میبالد که به صورت بلا وقفه پیوسته وآهسته خودرا در پیشبرد تربیه و آموزش کادرهای مسلکی وسرمایه اجتماعی جایگاه خودرا بین تشنه گان علم ودانش تثبیت نموده است. با تمام جدید وتلاش علم دار تولید علم ترویج دانش و آموزش وپرورش منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعه با روحیه ملی واسلامی می باشد.

دیدگاه:

پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ بخاطر انکشاف سطح دانش مسلکی و اکادمیک خود و جلب و جذب کادر های جوان با فراگیری دانش و رشد مهارت های لازم مسلکی بر وفق خواسته های عصر نوین خواهد توانست زمینۀ انکشاف را در بخش های علمی، مسلکی و ساختاری میسر سازد، که در نتیجه استادان و محصلان زمینه های خوبی را برای رشد استعدادها ،تجارب و اکمال تخصص شان حاصل خواهند کرد. تا باشد کادرهای خوب و مسلکی را به جامعه تقدیم نماید.

مأموریت:

پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ رسالت دارد که با استفاده اعظمی از امکانات موجوده٬ محیط مناسب آموزشی را آماده نماید و سطح دانش مسلکی و اکادمیک استادان و محصلان را بلند ببرد تا معلمان صادق و وفادار را با روحیه و شخصیت اکادمیک تربیه نموده به جامعه تقدیم نماید. همچنان این پوهنځی متعهد است تا زمینۀ استفاده از مراکز P DC  و مرکز ELCELC  برای انکشاف مسلکی استادان و محصلان نیز فراهم سازد.

اهداف راهبردی:

۱-رشد وارتقاء کیفیت تحصیلی به منظور تقویه سرمایه بشری با فعالیت های علمی وتحقیقی.

۲- تربیت و پرورش کادرهای علمی با کیفیت به درجه لیسانس و مجهز ساختن آنها با دانش نظری ومهارت های عملی.

۳- تربیه معلمان مسلکی با روحیه اسلامی وملی توام با بازار کار در جامعه.

۴- سازمان دهی وبرگزاری کنفرانس های علمی وتحقیقی جهت رشد استعداد های استادان و محصلان.

۵- ایجاد نظم ودسپلین اکادمیک در جریان تدریس...

برنامه مدیریتی:

۱- مبارزه با جهل و نادانی...

۲- توسعه برنامه های علمی وتحقیقی...

۳- ایجاد روحیه وطن دوستی و برادری توام با دانش مسلکی.

برنامه های علمی:

۱-استخدام کادرهای علمی ومسلکی مطابق به رشته.

۲- توسعه، تقویه و معیاری سازی برنامه های تدریسی.

۳- تهیه و نوسازی مواد و کتاب های درسی.

۴- عصری ساختن روش های نوین تدریس.

ارزش ها:

۱-تقوأ وپاکدامنی

۲-تحمل وبردباری ورعایت احترام متقابل

۳-پا بندی به وقت

۴-روحیۀ وطندوستی واحترام به ارزش های ملی واسلامی

۵-دقت، راستی، شفافیت وصداقت در امورات کاری

۶-رد هرگونه تبعیض

۷-رعایت ارزش های ملی، فرهنگی، اجتماعی وانکشاف آنها

۸-رفع خشونت درجامعه

۹-احساس مسوولیت دربرابر وظیفه، مردم و وطن