پوهنځی طب

تاریجچه پوهنځی طب پوهنتون بلخ

پوهنځی طب پوهنتون بلخ بتاریخ ۲۶حوت سال۱۳۶۶در شهر مزار شریف توسط دوکتور سلطانعلی کشتمند صدراعظم همان زمان با عالمی از مشکلات از لحاظ نبود تعمیر تدریسی، صنوف درسی , لابراتوار ها ,‌مواد درسی ‌و مهم تر از همه کمبود کادر علمی ایجاد گردید, این پوهنځی برای بار اول با کمیت (۴۵ ) محصل و( ۱۱ ) اساتیدو کارمندان تدریسی و اداری تحت ریاست شاد روان دوکتور علی یوسفپور شروع به فعالیت نمود.

در آنزمان تنها دو الی سه اتاق مربوط شفاخانه ملکی شهر مزار شریف بحیث اتاق های لکچر ودروس کلینیکی پوهنځی طب محسوب میشد ونیز از لحاظ کادر تدریسی اکثریت استادان این پوهنځی را استادان کادری پوهنځی طب کابل تشکیل میداد که بصورت خدمتی طور هفته وار ویا ماهوار جهت پیشبرد دروس عملی ونظری محصلین ازطریق مرکز توظیف میشدند.

با انجام کار های دسته جمعی ودواطلبانه از سطح ریاست پوهنځی تا محصلین وکارمندان وکارگران تعمیر فعلی را که اساساً مربوط پوهنځی تعلیم وتربیه میباشد ودر آن سالها جدیداً جهت استفاده خوابگاه محصلین اعمار شده بود برای تعمیر تدریسی پوهنځی طب سرو سامان دادند.

باپایان موفقانه اولین دوره تحصیلی این دانشکده از بخش طب معالجوی وتقدیم دوکتوران لایق وورزیده در بخش های مختلف به جامعه طبی کشور این نهاد تحصیلی جایگاه علمی و اکادمیک خویش را در کشور یافته و روز تا روز به این اعتبار افزوده شده است .

قابل یاد آروریست اینکه تلاش خستگی نا پذیر هیئات رهبری، اساتید وکارمندان این پوهنځی طی حدود بیشتر از سه دهه قابل تقدیر وستایش بوده چنانچه این نهاد تحصیلی در مراحل مختلف حیات اکادمیک خویش در غنا مندی این پوهنځی از لحاظ اکمال کادر علمی تخصصی بیشتر کوشیده است.

با وجودیکه هنوز هم مکان ستندرد ومعیاری از لحاظ صنوف درسی ,لابراتوار ها و شفا خانه کادری جهت پیشبرد دروس عملی محصلین وجود ندارد و دروس عملی و ستاژ محصلین این پوهنځی در شفاخانه حوزوی ولایت بلخ صورت میگیرد اما با آنهم این پوهنځی توانسته است با تقدیم ۲۷ دوره فارغان رشته طب معالجوی جایگاه خویش را در بین جامعه طبی کشور احراز بدارد .

پوهنځی طب پوهنتون بلخ که سالهای اول از لحاظ داشتن کادر علمی در مرتبه نهایت پائین قرار داشت اینک در اثر مساعی اساتید این پوهنځی به رتب علمی از پوهنیار الی پوهاند ومقاطع دوکتورا وماستری نایل گردیده اند. وخوشبختانه تالیفات متعددی ازین اساتید در پروسه تدریس به دسترس محصلین قرار دارد.

چنانچه فعلاً به تعداد ( ۱)تن از اساتید به رتبه پوهاند ٫ ( ۶ ) پوهنوال ٫ ( ۱۰ ) پوهندوی ٫ ( ۱۳ ) پوهنمل و(۲۳) پوهنیار نایل آمده که همه از افتخارات پوهنځی طب دانشگاه بلخ میباشند. که از جمله به تعداد ۳۳ تن MD٫ ۳۳ تن ماستر و یکنفر دوکتورا میباشند.

همچنان در بخش ارتقای ظرفیت کادر ها طی سالهای اخیراستفاده از بورسهای تحصیلی در مقاطع دوکتورا , ماستری‌و سکالرشیپ های قصیر المدت در کشور های مختلف جهان درین دانشکده صورت گرفته و اساتید محترم پوهنځی طب پوهنتون بلخ اکنون با استفاده ازین فرصت از تجارب علمی وعملی خوبی در بخش های مختلف برخوردار بوده ودر خدمت دانشجویان قرار دارند.

متاسفانه پوهنځی طب پوهنتون بلخ در طول حیات اکادمیک خویش متحمل یک سلسله تحولات نا خوشایند نیز گردیده چنانچه در دهه هفتاد خورشیدی برای یک مدت بیشتر از سه سال به یک رکود ژرف اکادمیک مواجه گردید.که با روی کار آمدن نظام جدید دو باره عرض اندام و توانست جایگاه علمی واعتبار اکادمیک خویش را دربین مردم وجامعه دریابد.

با وجود نداشتن تعمیر تدریسی شخصی در اثر مساعی بیدریغ هیئات رهبری و اساتید این دانشکده اخیراً کار بازسازی و مرمت تعمیر تدریسی، یک تعداد لابراتوار ها، جهت اجرای دروس عملی محصلین و سرسبزی صحن پوهنځی از کمک های اساتید این دانشکده طور دوطلبانه صورت گرفته است. همچنان کتابخانه دانشکده طب با داشتن بیشتر از (۱۰۰۰۰ ) جلد کتب جدید و امکانات آموزشی برای محصلین مهیا گردیده است .