پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

تاریخچه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

 

    پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی یکی از واحدهای علمی-تدریسی پوهنتون بلخ می باشد که در چارچوب پوهنتون بلخ  در سال 1372 هـ.ش در دو رشته(دیپارتمنت حقوق و دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل) تأسیس و از آن دم تا به حال همواره می کوشد، تا کادرهای متخصص و کار آزموده را در بخش های عدلی، قضائی، علوم سیاسی و روابط بین الملل و اداری را به جامعه تقدیم نماید. این پوهنځی  از سال 1375 الی 1403 ه.ش، بیست و هفت دور فراغت در برنامه روزانه و از سال 1394 الی 1401، هفت دور فراغت در برنامه شبانه داده است. پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت(حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل)  و نصاب تایید وزارت تحصیلات عالی می‌باشد.

   از اینکه پوهنځی  متذکره تولید کننده نیروی کار برای همه نهاد های کشور، مخصوصاً نهادهای عدلی، قضائی و دستگاه سیاست خارجی می‌باشد، شرایط و زمینه تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی، با در نظرداشت نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار می گردد. بنابراین، پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی ملزم است تا با آموزش کیفی و مناسب نسل جوان امروزی، نیازهای فعلی و آینده نهادهای عدلی و قضائی، اداری و سیاسی را مرفوع نموده و منحیث یک نهاد اکادمیک و علمی رسالت خویش را در برابر شهروندان و جامعه ایفا نمایند. این امر زمانی ممکن است که اهداف و مقاصد اصلی این نهاد مدون گردد.

   اساسی ترین اهداف و مقاصد این نهاد عبارت از فراهم سازی زمینه های تدریسی و تحقیق و پژوهش برای اساتید و محصلین، رشد ظرفیت دانشجویان و اعضای محترم کادر علمی پوهنځی ، تهیه و به روز نمودن مواد و منابع درسی با کیفیت و کاربردی، فراهم سازی زمینه بورسیه های تحصیلات تکمیلی برای اساتید و حتی فارغان این پوهنځی ، ایجاد تعمیر مستقل برای پوهنځی  و کسب استقلالیت مالی می باشند. بدین ملحوظ پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی با حمایت اعضای محترم کادر علمی خویش و مساعدت های نهادهای ذیربط داخلی و بیرونی موفق به اعمال پلان استراتیژیک خویش خواهد بود. قابل یاد آوریست که این استراتیژی پلان در تطابق با لایحه سیستم کریدت وزارت محترم تحصیلات عالی و برنامه طرح استراتیژیک ملی با تأکید بر اولویتهای محوری وزارت محترم تحصیلات عالی در برگیرنده نقشه راه فعالیتهای پوهنځی  درپنج سال آینده می باشد.

دیدگاه

     پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی در تلاش برای ارائه خدمات موفقانه در عرصه آموزش های حقوقی، سیاسی و اجتماعی با درنظرداشت ارزش های ملی به منظور انکشاف سمت شمال و تمام افغانستان بوده و زمینه را برای تبادل تجربیات مسلکی با جهان فراهم می سازد. این امر نتایج عالی و مفید را برای جامعه و کشور از مجرای آموزش و پژوهش فراهم ساخته و زمینه تربیه کادرهای تأثیر گذار را در حوزه های حقوقی و سیاسی برای دولت و جامعه معرفی نموده و نیز در تولید و اشاعه ء علوم حقوقی و سیاسی سهم فعال دارد. 

مأموریت

مأموریت های پوهنځی حقوق و علوم سیاسی عبارتند از:

  1. توسعه آموزش های علمی، اصول اخلاقی، مهارت های مسلکی دانشجویان، مطابق نیازمندی های جامعه در عصر حاضر؛
  2. تداوم تحصیلات مسلکی اساتید جهت بلند بردن ظرفیت دانش حقوقی؛
  3. کمک و همکاری در عرصه فعالیت های علمی افغانستان و به خصوص سمت شمال؛
  4. تدریس ثمر بخش، پژوهش های علمی کاربردی، تلفیق درسهای نظری و عملی و سرمایه گذاری انسانی به منظور پیشرفت و ترقی جامعه.