آمریت تضمین کیفیت جلسه نوبتی ماهوار را تدویر نمود

ba-edris
Wed, Dec 20 2023 9:23 AM
خبر

آمریت تضمین کیفیت جلسه نوبتی ماهوار کمیته موسساتی تضمین کیفیت خویش را به تاریخ:28/9/1402 هـ . ش در تالارجلسات آمریت تضمین کیفیت  تدویر نمود.

   نخست جلسه با تلاوت چند آیت از قرآنکریم توسط محترم پوهنمل احمد فهیم توخی عضو کمیته موسساتی تضمین کیفیت آغاز گردید. متعاقباً جلسه با سرپرستی محترم پوهاند امان الله مونس آغازگردیده پیرامون آجنداء از قبل تعیین شده در عرصه تائید فورم های نظارت از تطبیق کورس پالیسی، نصاب،  نظارت ازجریان تدریس استادان و فورم نظرسنجی پلان عملیاتی کمیته موسساتی تضمین کیفیت بحث و گفتگور صورت گرفته و با وارد نمودن اصلاحات فورم های مذکور مورد تائید قرار گرفت. ثانیاً اعضای کمیته موسساتی تضمین کیفیت  پیرامون فعالیت های تضمین کیفیت که در سطح پوهنځی ها تحقق یافته است به نوبه خویش  ارائه نمودند    جلسه با  دعائیه خیر و فلاح کشور به پایان رسید.

آمریت ارتباطات و آگاهی عامه پوهنتون بلخ.

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo

 

photo