جلسه نوبتی ماهوار کمیته تضمین کیفیت

ba_admin
Wed, May 15 2024 8:46 AM
خبر

آمریت تضمین کیفیت جلسه نوبتی ماهوار کمیته موسساتی تضمین کیفیت خویش را به تاریخ:۱۴۴۵.۱۱.۶مطابق ۲۵ثور ۱۴۰۳ در تالارجلسات آمریت تضمین کیفیت  تدویر نمود.

   نخست جلسه با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید توسط محترم پوهندوی مولیزاده عضو کمیته موسساتی تضمین کیفیت آغاز گردید. متعاقباً محترم پوهاندامان الله مونس امر ارتقا کیفیت  پیرامون آجنداء از قبل تعیین شده صحبت نموده اعضای جلسه را در قسمت تکمیل اسنادحفظ سند اعتبار دهی متوجه ساخته و تاکید نمود تا مطابق پیشنهادات ریاست محترم اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی اسناد ترتیب گردد تا بیاری خداوند پوهنتون بلخ در ارزیابی پیشرو حفظ سند نماید. بعدا بترتیب نماینده های محترم پوهنخی ها گزارش از فعالیت های خویش را در جلسه ارایه نمودند که از طرف اعضای جلسه مثبت ارزیابی شده و فیصله گردید که در زمینه تلاش بیشتر صورت بگیرد. جلسه با  دعاییه خیر و فلاح کشور به پایان رسید.

آمریت ارتباطات و اگاهی عامه پوهنتون بلخ.

 

photo