آمریت انکشاف مسلکی PDC

خلص سوانح پوهنیار علی مسلم امیریمسلم

پوهنیار علی مسلم امیری فرزند امیر­ محمد در سال 1369 در شهر مزارشریف در یک خانواده روشنفکر به دنیا آمده است. دوره ابتدایی را در لیسه سلطان غیاث الدین شهر مزارشریف و دوره بکلوریا را در لیسه عالی افغان ترک شهر مزارشریف در سال 2007 به اتمام رسانیده است. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل دیپارتمنت انجنیری کیمیای دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ گردیده، در سال 2012 از این رشته فارغ و در سال 2014 عضویت کادر علمی دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست دانشکده انجنیری معادن و محیط زیست را حاصل نمود. دوره ماستری را در سال 2018 در رشته انجنیری محیط زیست دانشکده انجنیری دانشگاه ایرجیس کشور ترکیه به پایان رسانیده است. تا حال بیشتر از پنج ارائه علمی پژوهشی در کنفرانس های بین المللی داشته، یک مقاله علمی چاپ ناشده دارد.

پوهنیار امیری فارغ از دانشگاه، منحیث مشاور ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بلخ و در مرکز تحقیقات زیست محیطی کشور آلمان (Helmholtz- Centre for Environmental Research-UFZ) منحیث محقق میزبان ایفا وظیفه نموده است. از سال 2014 بدینسو در دانشگاه بلخ مسئولیت های گوناگون را به عهده داشته که میتوان از عضویت شورای دیپارتمنت، شورای علمی دانشکده، آمریت دیپارتمنت و کمیته تحقیق نام برد. فعلا مسئولیت آمریت مرکز انکشاف مسلکی و سرپرستِ دیپارتمنت انجینیری پطرولیم، آب و محیط زیست دانشگاه بلخ را به عهده دارد.