دانشکدۀ تعلیم و تربیه

معرفی مختصر پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ

پوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون، بلخ یکی ازپرجمعیت ترین وسابقه دارترین پوهنحی های پوهنتون بلخ است، که بیشترین محصلان درآن مصروف تحصیل هستند. انکشاف تاریخی آن ازاین قراراست:

 • درسال 1341به نام دارالمعلمین اساسی تأسیس شد،که محصلان پس ازکسب تحصیلات یک ساله ازآن فارغ میگردید.
 • همانگونه درسال 1348به دارالمعلمین عالی ارتقاء داده شد، که محصلان را به سویۀ صنف چهاردهم تربیت مینمود.مدتی هم تحت نام مؤسسۀعالی تربیۀ معلم به تربیۀ محصلان تاصنف چهاردهم می پرداخت.
 • درسال 1365 دارالمعلمین عالی به انستیتوت پیداگوژی رودکی ارتقاء داده شد که دارای سه پوهنحی،علوم طبیعی،علوم اجتماعی، زبانهاوآمریت داخل خدمت بوده، محصلان را به درجۀ لیسانس تربیت می نمود.
 • درسال 1382به تشکیلات پوهنتون بلخ مدغم گردیده، به نام پوهنحی تعلیم تربیه بلخ مسمی شد که تا امروزبه همین نام مصروف خدمت به اولاد وطن می باشد.

این پوهنحی توسط رئیس ومعاون تدریسی اداره ورهبری شده، امورتدریسی به وسیلۀ آمرین دیپارتمنت هاواستادان مجرب وورزیده واموراداری آن توسط مدیراجرائیه، مدیرمحصلان و اعضای کادراداری پیش برده میشود.

مجموع استادان پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ، درسال 1399 (62) تن میباشد، که (28) تن آن را اناث و(34) تن آن را ذکورتشکیل می دهد.

اعضای کادر علمی پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ با تفکیک رتبۀ علمی قرار ذیل اند:

 1. پوهاند -1 مرد -2زن - 3 تن
 2. پوهنوال -1 مرد - جمله 1 تن
 3. پوهندوی- 4 مرد - 4زن - جمله 8 تن
 4. پوهنمل -7 مرد -12 زن - جمله 19 تن
 5. پوهنیار -14 مرد -6 زن - جمله 20 تن
 6. نامزدپوهنیار5مرد -2زن -جمله 7 تن
 7. پوهیالی - 2 مرد -2زن - جمله4 تن

اعضای کادرعلمی پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ دارای سویه های تحصیلی ذیل هستند:

 • (26) تن به سویه تحصیلی ماستر.
 • (6) تن درجریان دکتورا درخارج ازکشور.
 • (2) تن درجریان دکتورا داخل کشور.
 • (11) تن در جریان ماستری درخارج ازکشور.
 • (2) تن درجریان ماستری درداخل کشور.
 • (36) تن به سویۀ لیسانس.

قابل تذکراست: که اکثراستادان پوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون بلخ مهارت های مسلکی را طی دوره های مختلف آموزشی– تربیتی که توسط پروژۀ تحصیلات عالی افغانستان(Higher Education Project(HEP)) به راه افتاده بود،کسب نموده اند، کنون نیزمطابق پلان های انکشافی وزارت تحصیلات عالی به ارتقای سطح دانش ومهارت های خود می پردازند.

پوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون بلخ دارای یازده دیپارتمنت است، که عبارت انداز: دیپارتمنت ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، تاریخ، جغرافیه،زبان وادبیات پشتو، زبان وادبیات دری، زبان و ادبیات انگلیسی،علوم وفرهنگ اسلامی،روانشناسی وعلوم تربیتی، که ده دیپارتمنت به شکل فارغده ویک دیپارتمنت روانشناسی وعلوم تربیتی کمکی میباشد، که درسال 1397به شکل فارغده ارتقاء نموده؛ ولی تاهنوزدردیپارتمنت متذکره محصل معرفی نگردیده است. سال های تأسیس دیپاتمنت های یازده گانه قرار ذیل می باشد:

 

شماره

دیپارتمنت

سال تأسیس

1

ریاضی

1341

2

فزیک

1341

3

کیمیا

1341

4

بیولوژی

1341

5

تاریخ

1341

6

جغرافیه

1341

7

زبان وادبیات دری

1341

8

زبان وادبیات پشتو

1341

9

زبان وادبیات انگلیسی

1341

10

روانشناسی وعلوم تربیتی

1341-1397

11

علوم وفرهنگ اسلامی

1391

 

اکثردیپارتمنت های موجود درپوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون بلخ، صلاحیت بررسی آثار علمی استادان، استخدام یا تقررکادرها وترفیعات علمی استادان را داشته، ازاین طریق علماً در خدمت استادان پوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون بلخ ودیگرپوهنتون های شمال وشمال شرق کشورقراردارد.

نصاب تحصیلی معیاری وسیستم کریدت، ازهمان آغازدرتمام واحد های پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ به صورت موفقانه تطبیق گردیده، کلیه امورتدریسی به اساس قوانین کریدت ودیگر قوانین تحصیلی نافذ دروزارت تحصیلات عالی افغانستان پیش برده می شود.

ازسال 1368الی 1398خورشیدی درمجموع این پوهنحی ازبخش روزانه، داخل خدمت وشبانه به تعداد(7898) تن ازده رشته فوق الذکرفارغ شده است، که قرارذیل می باشد:

 • به تعداد (5312) محصل که (2359) تن آن ذکورو(2953) تن آن اناث است، ازبخش پری سرویس.
 • به تعداد (1840) محصل که (505) تن آن ذکور و (1335) تن اناث است از بخش تعلیمات داخل خدمت .
 • به تعداد (746) محصل که (626) تن آن ذکور و (120) تن اناث است از بخش شبانه هستند. که ازسال 1393الی 1397 خورشیدی فارغ گردیده اند.

بخش

زمان

ذکور

اناث

مجموع

پری سرویس

ازسال 1368الی 1398

2359

2953

5312

تعلیمات داخل خدمت

ازسال 1368الی 1396

505

1335

1840

شبانه

ازسال 1393 الی 1397

626

120

746

مجموع عمومی

3490

4408

7898

 

پوهنحی تعلیم وتربیه، جهت ارتقای ظرفیت خویش به پروگرام های آموزشی کوتاه مدت ودراز مدت وتجهیزات ولوازم چون پرنترهای رنگه وسیاه وسفید، ماشین فوتوکاپی، کمپیوترهای لپ تاپ، الماری، میزکاری، موبل وفرنیچر، کولرهای دوفصله ضرورت دارد.

همچنان قابل یادآوری میباشد، که این پوهنحی دارای یک باب کانتین نیزمی باشد،که ازطرف ریاست محترم پوهنتون بلخ به کرایه داده میشود وهمچنان فیس محصلان بخش شبانه میباشد، که ازطریق بانک جمع آوری میگردد، بدون آن، کدام عواید دیگری ندارد.

 

ماموریت ودیدگاه پوهنځی تعلیم وتربیه

پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ ماموریت دارد، که با استفاده اعظمی ازامکانات موجوده، محیط مناسب آموزشی را آماده نماید وسطح دانش مسلکی واکادمیک استادان ومحصلان رابلند ببرد تا معلمین مسلکی صادق ووفا دارباروحیۀ وطندوستی وشخصیت اکادمیک را تربیه نموده وبه جامعه تقدیم نماید.همچنان این پوهنځی مسؤولیت دارد، تازمینۀ استفاده ازمراکز،چون(PDC) و(ELCLC) را برای انکشاف مسلکی استادان ومحصلان فراهم نماید.

ارزش ها:

 • تقوأ وپاکدامنی
 • تحمل وبردباری ورعایت احترام متقابل
 • پا بندی به وقت
 • روحیۀ وطندوستی واحترام به ارزش های ملی واسلامی
 • دقت، راستی، شفافیت وصداقت در امورات کاری
 • رد هرگونه تبعیض
 • رعایت ارزش های ملی، فرهنگی، اجتماعی وانکشاف آنها
 • رفع خشونت درجامعه
 • احساس مسؤولیت دربرابروظیفه، مردم و وطن