جلسه کمیته نصاب دانشگاه بلخ تحت ریاست پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون امور علمی برگزار گردید.

ba_admin
Sun, Jun 06 2021 1:24 PM
جلسه کمیته نصاب دانشگاه بلخ تحت ریاست پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون امور علمی برگزار گردید.

جلسه کمیته نصاب دانشگاه بلخ تحت ریاست پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون امور علمی برگزار گردید.

ابتدا معاون امور علمی در رابطه به جایگاه ،اهداف و ضرورت کمیته نصاب صحبت رهنمودی نمودند.
متعاقباً پوهنمل عبدالواحد (انصاری) مسؤول کمیته، لایحه وظايف ،تقویم نظارت از کمیته های فرعی نصاب دیپارتمنت و پوهنحی ها، و نیز چک لست نظارتی را به اعضا ارایه و مورد تایید قرار گرفت. 
در بخش بعدی مجلس، کریکولم ایجاد دیپارتمنت های ترکی و ادبیات ترکمنی دانشکده زبان و ادبیات مورد مطالعه قرار گرفته و تصامیم لازم اتخاذگردید.

قابل یاد آوردی است که به اساس فیصله کمیته، قرار است با آغاز سمستر  بهاری ۱۴۰۰، روند ارزیابی مواد درسی استادان، مطابقت مفردات با پالیسی کورس های مضامین و تطبیق نصاب در سطح دیپارتمنت ها بگونه جدی مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.

جلسه کمیته نصاب دانشگاه بلخ تحت ریاست پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون امور علمی برگزار گردید.

 

جلسه کمیته نصاب دانشگاه بلخ تحت ریاست پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون امور علمی برگزار گردید.

 

جلسه کمیته نصاب دانشگاه بلخ تحت ریاست پوهندوی احمد رشاد جمالیار معاون امور علمی برگزار گردید.