پوهنځی علوم اجتماعی

تاریخچه و موارد ضروری پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ

1- تاریخچۀ پوهنځی (سال تأسیس)

پوهنحی علوم اجتماعی بر اساس رسالت که در قبال مردم و جامعه دارد تأسیس گردیده است.  هدف از تشکیل پوهنحی علوم اجتماعی، تربیه کادر های مسلکی، متخصص، متعهد و دارای دانش روز در زمینه های مختلف تاریخ، باستان شناسی، روان شناسی و هنر میباشد، همین نیاز مبرم و اساسی به دانش های ذکر شده باعث گردید که پوهنحی علوم اجتماعی در چارچوب تشکیلات پوهنتون بلخ در سال 1392هـ ش تأسیس گردد.

باید خاطرنشان ساخت که قبل از تشکیل پوهنحی علوم اجتماعی یکی از بزرگترین دیپارتمنت های این پوهنحی(تاریخ عمومی) در چهارچوب پوهنحی ادبیات و علوم بشری در سال 1369 فعال گردیده و فعالیت داشت اما بعد از سال1392 هـ ش این دیپارتمنت با دیپارتمنت های باستان شناسی، روان شناسی و هنرهای زیبا در چهار چوب تشکیلات پوهنحی علوم اجتماعی قرار گرفت.

در اوایل پوهنحی علوم اجتماعی با کمبودی ها و محدودیت های بیشماری رو برو بوده ازجمله عدم موجودیت ساختمان مشخص، کمبود کادر های علمی و مسلکی ... با آن هم مسؤلین این پوهنحی توانستند بر مشکلات فایق آیند، هم اکنون  این نهاد علمی و تحقیقی چهار دیپارتمنت  فعال و فارغ ده دارد.

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ از آغاز تاسیس تا اکنون با آنکه محدودیت های فراوانی چون: نداشتن مکان مناسب و معیاری، نوپابودن رشته های مختلفه آن، تشکیلات محدود و سایر چالش ها را سد راه خود داشته ولی با ارده مستحکم، تعهد و تلاش های متداوم وتیمی توانسته تا جایگاه ویژه ای در میان پوهنحی های همتا کسب نماید و دست آورد های رضایت بخش داشته باشد.

 پوهنحی علوم اجتماعی در سال 1392 بنا بر پیشنهاد رهبری پوهنتون بلخ و منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی کشور تأسیس شده است. در چوکات این پوهنحی شش دیپارتمنت جواز فعالیت داشته که از این میان چهار دیپارتمنت فعال و فارغ ده بوده و دو دیپارتمنت دیگر به نسبت نبود مکان مناسب و کادر علمی تا فعلا غیر فعال می باشد.

2- ( دیپارتمنت های موجود)

دیپارتمنت های فعال و غیر فعال پوهنحی علوم اجتماعی قرار ذیل است:

1- دیپارتمنت تاریخ عمومی (فعال)

2- دیپارتمنت باستانشناسی (فعال)

3- دیپارتمنت روانشناسی و علوم تربیتی (فعال)

4- دیپارتمنت هنرهای زیبا (فعال)

5- دیپارتمنت فلسفه (غیر فعال)

6- دیپارتمنت جامعه شناسی (غیر فعال)

3- (دیدگاه و ماموریت پوهنحی)

دیدگاه

پوهنحی علوم اجتماعی خدمات علمی، تحقیقاتی و فرهنگی با کیفیت را در مطابقت با معیار های پذیرفته شده بین المللی و دانش نوین در راستای تقویت علوم اجتماعی با در نظر داشت شرایط و ارزش های انسانی و اسلامی برای دانشجویان عرضه مینماید تا مبدل به کانون علمی و تحقیقی برتر در سطح کشور ومنطقه گردد.

ماموریت

پوهنحی علوم اجتماعی در مطابقت با برنامه ها و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی افغانستان و پوهنتون بلخ؛ وظیفه دارد تا جوانان و محصلان این پوهنحی را باروحیه وطن‌پرستانه، اخلاق اسلامی، خدمتگزار به مردم، ملبس به دست آوردهای دانش نوین تربیت نماید. مهمترین ماموریت و رسالت پوهنحی علوم اجتماعی؛ رهبری، هدایت و اجرای پژوهشهای کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه های مرتبط با روانشناسی و صحت روان، علوم تاریخی و تحقیقی، هنرهای زیبا و باستناشناسی، در کنار اجرای تحقیقات بنیادی به منظور تولید علم در سطح پوهنتون و جامعه می باشد.

4- (امکانات، دستآوردها و تسهیلات موجود در سطح پوهنحی)

پوهنحی علوم اجتماعی تعمیر جداگانه نداشته در تعمیر پوهنحی اداره و پالیسی عامه امورات درسی و اداری خویش را به پیش می برد. با این هم امکانات این پوهنحی قرار ذیل است.

 دفتر کاری برای ریاست پوهنحی

دفتر کاری برای معاونیت پوهنحی

دفتر کاری برای مدیریت تدریسی و اجراییه

دفاتر برای دیپارتمنت ها

کتابخانه

کمپیوترلب

دفاتر کاری برای کمیته های ارتقای کیفیت و تحقیقات علمی

صنوف درسی

باغچۀ سبز در صحن پوهنحی

5- (تعداد محصلان برحال)

احصاییه محصلان برحال پوهنحی علوم اجتماعی سال ۱۴۰۳

بخش

ذکور

اناث

مجموعه

ملاحظات

روزانه

۲۶۱

۴۳۱

۶۹۲

 

شبانه

۰

۰

۰

 

مجموعه

۲۶۱

۴۳۱

۶۹۲

 

 

 

 

 

6- (تعداد کادر علمی)

احصاییه کادر علمی پوهنحی علوم اجتماعی سال ۱۴۰۳

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهنیار

مجموعه

۲

2

3

۷

۰

۱۳

۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- (تعداد فارغین (دوره) ذکور و اناث)

احصاییه فارغین پوهنحی علوم اجتماعی (بخش روزانه)

سال فراغت

دیپارتمنت تاریخ عمومی

دیپارتمنت باستانشناسی

دیپارتمنت روانشناسی و علوم تربیتی

دیپارتمنت هنرهای زیبا

مجموع عمومی

1392

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

15

28

/

/

/

15

28

43

/

/

/

43

1393

21

40

/

/

/

21

40

61

/

/

/

61

1394

20

33

/

/

/

20

33

53

/

/

/

53

1395

33

29

6

25

/

/

39

54

62

31

/

/

93

1396

39

25

18

23

36

13

18

7

111

68

64

41

49

25

179

1397

31

8

23

28

51

8

19

12

124

56

39

51

59

31

180

1398

38

19

24

18

60

8

20

8

142

53

57

42

68

28

195

۱۳۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

نست تغییر تقویم تحصیلی فارغ ندارد

 

 

 

 

۱۴۰۰

۳۰

۱۳

۹

۱۷

۲۸

۱۸

۱۰

۱۰

۷۷

۵۸

 

 

 

 

۱۳۵

۱۴۰۱

۲۴

۱۷

۶

۱۲

۴۷

۷

۱۷

۲

۹۴

۳۸

 

 

 

 

۱۳۲

۱۴۰۲

۰

۱۲

۰

۱۳

۰

۸

۰

۰

۰

۳۳

 

 

 

 

۳۳

مجموعه

 

۶۴۳

۴۶۱

۱۱۰۴

                                                       

 

 

 

 

 

احصاییه فارغین پوهنحی علوم اجتماعی (بخش شبانه)

سال فراغت

دیپارتمنت تاریخ عمومی

1394

اناث

ذکور

6

31

37

1395

3

29

30

1396

6

36

40

1397

7

42

49

۱۳۹۹

۷

۴۲

۴۹

۱۴۰۲

۰

۱۸

۱۸

مجموعه

1۹۸

۲۲۷

       

 

تبصره: فارغین دیپارتمنت های پوهنحی علوم اجتماعی نظر به فعال بودن یا شدن دیپارتمنت ها متفاوت می باشد که این تفاوت ها قرار ذیل می باشد:

1- دیپارتمنت تاریخ عمومی که از بدنۀ پوهنحی ادبیات و علوم بشری جدا گشته و به پوهنحی علوم اجتماعی ارتقا یافت در سال 1369 در چوکات پوهنحی ادبیات و علوم بشری برای اولین بار محصل جذب نموده و در سال 1372 اولین دور فراغت داشته است که از آن تاریخ به بعد محصل جذب نموده و فارغ می دهد. اما چون در سال 1392 دیپارتمنت تاریخ عمومی جز دیپارتمنت های پوهنحی علوم اجتماعی گردید از این تاریخ به بعد محصلین فارغ آن مربوط پوهنحی علوم اجتماعی حساب گردیده است. همچنان این دیپارتمنت در سال 1391 جواز فعالیت در بخش شبانه را دریافت نموده و به فعالیت آغاز کرده است.

2- دیپارتمنت باستانشناسی از بدو تاسیس در سال 1392 محصل جذب نموده و در سال 1395 اولین دور فارغین خویش را به جامعه تقدیم نموده و از آن تاریخ به بعد منظم محصل جذب نموده و فارغ می دهد.

3- دیپارتمنت روانشناسی و علوم تربیتی در سال 1393 محصل جذب نموده و درسال 1396 اولین دور فارغین خویش را به جامعه تقدیم نموده و از آن تاریخ به بعد منظم محصل جذب و فارغ می دهد. در بخش شبانه نیز این دیپارتمنت از سال 1395 به بعد محصل جذب نموده و به فعالیت آغاز کرده است.

4- دیپارتمنت هنرهای زیبا نیز در سال 1393 محصل جذب نموده و درسال 1396 اولین دور فارغین خویش را به جامعه تقدیم نموده و از آن تاریخ به بعد منظم محصل جذب و فارغ می دهد.