کلینک حقوقی

کلینیک آموزش حقوقی پوهنتون بلخ  در چوکات پوهنحی های حقوق و شرعیات به منظور ارتقای مهارت های عملی محصلین و بلند بردن سطح آگهی شهروندان نسبت به حقوق شان و همچنین ارائه خدمات حقوقی رایگان برای آنان به ویژه زنان و اطفال واشخاص بی بضاعت به تاریخ 1/5/1391 تأسیس گردیده است و از سال 1397 در تشکیل معاونیت امور محصلان، آمریت انسجام خدمات محصلان، فعالیت دارد. 

اهداف کلینیک آموزش حقوقی:

 • زمینه سازی آموزش ها جهت تقویه مهرت ها و مسلک حقوقی محصلان و فارغ التحصیلان پوهنحی های شرعیات و حقوق و علوم سیاسی
 • فراهم سازی مساعدت حقوقی به افراد و گروه های آسیب پذیر و بی بضاعت، به ویژه اطفال.
 • فراهم سازی آموزش های اجراآت در قضایای مدنی، جزایی، عدالت اطفال، طب عدلی و اطفال محجوز.
 • برنامه ریزی و تدویر محاکم تمثیلی در نهاد تحصیلی.
 • برنامه و زمینه سازی سیمنار های علمی و تخصصی برای محصلان پوهنحی های شرعیات و حقوق علوم سیاسی.
 • تلاش در جهت تدویر برنامه های آگاهی عامه پیرامون حقوق، وجایب و مکلفیت های مدنی، اداری.

برنامه های آموزش حقوقی مطابق پلان و طرزالعمل کلینیک آموزش حقوقی تدویر میگردد:

 1. کلینیک آموزش جزائی.
 2. کلینیک آموزش محکمه تمثیلی رقابتی .
 3. کلینیک آموزش های حقوقی ( فامیلی و مدنی)
 4. کلینک حکمیت تجارتی.
 5. کلینیک نگارش و تحریرات حقوقی.
 6. کلینیک اخلاق مسلکی و حقوقی در عمل.